Preskočiť na obsah

Oznámenie o zápise žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2023/2024.

Zverejnené 31.3.2023.

Dátum a Čas
12. apr 2023 13:00 – 13. apr 2023 17:00
Miesto
Základná škola

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ s MŠ Prietržka pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční v zmysle VZN č. 16/2008 Obce Prietržka dňa:

12. apríla 2023 (streda) od 13:00 do 16:00 hod.

13. apríla 2023 (štvrtok) od 14:00 do 17:00 hod. v budove základnej školy

Podmienky zápisu:

 1. Podmienky zápisu upravuje § 19 a 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
 2. Na zápis prichádza zákonný zástupca spolu s dieťaťom.
 3. Zápisu sa zúčastňujú deti narodené od 1.9.2016 do 31.8.2017, ako aj deti, ktoré pokračovali v plnení predprimárneho vzdelávania v MŠ.
 4. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť v ZŠ Prietržka, alebo ju môžete vyplniť až pri zápise.

Rodičia detí MŠ Prietržka ju dostanú od pani učiteľky v materskej škole.

 • Vyplnenú a podpísanú prihlášku (spolu s rodným listom dieťaťa a občianskym preukazom kvôli overeniu údajov) si prineste so sebou na zápis.
 • Je nutné, aby prihlášku do prvého ročníka podpísali obaja zákonní zástupcovia.
 • Prihlášku do ZŠ musíte vypísať, aj keď žiadate pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole (bývalý odklad). 
 • Zákonní zástupcovia môžu svoje dieťa zapísať iba na jednu základnú školu!
 • V prípade, že sa nemôžete dostaviť v danom termíne, môžete zavolať do školy na tel. č.: 034/668 3106 a dohodnúť si náhradný termín.

Všeobecné podmienky zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky:

 1. Do prvého ročníka základnej školy sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo 6. rok veku a školskú spôsobilosť.
 2. Ak po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne dieťa školskú spôsobilosť, riaditeľka školy rozhodne na základe žiadosti zákonného zástupcu o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného poradenského zariadenia.
 3.  Do 1. ročníka ZŠ možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré k 31. 08. 2023 nedovŕši šiesty rok veku, ak o to zákonný zástupca na zápise požiada a k žiadosti doloží súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného poradenského zariadenia. (Je potrebné potvrdenie o plnení predprimárneho vzdelávania)
 4. Do triedy ZŠ možno zaradiť aj žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. O prijatí rozhodne riaditeľka školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia poradenstva a prevencie , vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.
 5. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do školy vydá riaditeľ školy do 15. júna 2023. Rozhodnutie sa doručuje obom zákonným zástupcom. 
 6. Základná škola vyžaduje pri zápise údaje podľa § 20 ods. 4 školského zákona:

a) osobné údaje o dieťati v rozsahu

• meno, priezvisko a rodné priezvisko (je žiaduce, aby bolo uvedené v tvare totožnom ako na   

  rodnom liste),

• dátum a miesto narodenia,

• adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava

  na adrese trvalého pobytu,

• rodné číslo,

• štátna príslušnosť,

• národnosť,

b) osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu:

• titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko,

• adresa bydliska a druh pobytu,

• kontakt na účely komunikácie.