Preskočiť na obsah

ZŠ a MŠ

Aktuálna webová stránka ZŠ: http://zs-prietrzka.edupage.org/

Aktuálna webová stránka MŠ: https://carovna-skolka.webnode.sk/

História našej školy.

Školstvo v obci Prietržka má dlhú a bohatú históriu. Organizované   školské vzdelávanie existovalo už v tereziánskej dobe – počas panovania cisárovnej Márie Terézie v 2. polovici 18. storočia. Podľa nariadenia cisárovnej malo vedenie obce povinnosť zaviesť triviálne vzdelávanie: naučiť deti čítať, písať a počítať.

Pôvodná škola vznikla v 19. storočí a mala rímsko-katolícky charakter. Bola to rímsko-katolícka ľudová škola, jej vznik sa datuje rokom 1872. Rímsko-katolícka škola sa neskôr premenovala na Národnú školu v Prietržke. V kontexte školskej reformy v 60-tych rokoch 20. storočia došlo opäť k zmene názvu školy. Národná škola sa premenovala na Základnú deväťročnú školu (ZDŠ) v r.1961. Presný názov školy bol: Základná deväťročná škola v Prietržke.

V školskom roku 1960/1961 žiaci dostali prvý raz učebnice a zošity zdarma, potom ich dostávali po tri desaťročia aj ďalšie generácie. Názov ZDŠ Prietržka sa zmenil na Základnú školu v Prietržke v roku 1983. Škola mala takýto názov až do roku 2004. Koncom 90-tych rokov nastalo spojenie Základnej a  materskej školy v Prietržke, pretože sa ukázalo, že je to jediná správna cesta z ekonomického hľadiska pre udržanie školstva v obci. V 90-tych rokoch bol rezort školstva v krajine nesmierne finančne poddimenzovaný a mnohé malé, ale i väčšie školy zanikli, chýbali totiž financie na udržanie chodu týchto škôl. Toto našťastie nebol osud školy v Prietržke.

Spojenie Základnej a materskej školy sa ukázalo ako logický ekonomický krok. Celkový počet žiakov nového typu školy ,v ktorom sa deti materskej i základnej školy učia v jednej budove, dosahoval priemerne 40 žiakov predškolského veku a školského veku 1.- 4.ročníka. Základná škola v Prietržke je dvojtriedna a učia sa v nej žiaci vo veku 6 až 10 rokov. Je to 1. stupeň základnej školy.

Edukačný proces so základnými vyučovacími predmetmi a cudzím jazykom- anglickým, sme rozšírili o výchovné predmety: náboženskú výchovu, etickú výchovu, environmentálnu, protidrogovú, dopravnú a informatickú výchovu. Škola je zapojená od roku 2002 do projektu „Rodina bez cigariet“, ktorého cieľom je rozvíjať v deťoch vedomie zdravého životného štýlu od útleho veku.

V rámci environmentálnej výchovy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia sme sa zapojili do projektu „Zbierame malé baterky„ a separujeme odpad. Do zberu separovaného odpadu sa zapojili všetky zložky školstva: základná i materská škola, školská družina i jedáleň. Oddeľujeme do zberných nádob papier, plasty a sklo. Z projektov sociálno-humánneho charakteru, ktorým sa na Slovensku venuje tretí sektor, sa zapájame už piaty rok do projektu „Biela pastelka“ na pomoc slabozrakým a nevidiacim spoluobčanom, ktorý na Slovensku zastrešuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Naša škola vyzbierala postupne 70, 55, 80, 55, 50 eur. Projekt Biela pastelka má celoslovenský charakter a každoročne sa do projektu zapájajú stovky základných a stredných škôl, firiem a inštitúcií.

Naše mimoškolské aktivity nadobudli veľkú rozmanitosť a viaceré školské podujatia sa stali celoobecnými. Sú to napr. detský maškarný ples, oslavy MDD, Rozprávkový pochod, oslavy Dňa matiek, či Vianočná besiedka. Naše šikovné a tvorivé deti sa radi zapájajú do rôznych súťaží. Z výtvarných súťaží sú to: Vesmír očami detí, Farebná paleta, Zvieratá a rastliny našich lesov.

Z literárnych súťaží: Hurbanov pamätník a Detský čin roka. V rámci športových súťaží sa naši žiaci zúčastňujú na Kalokagatii neplnoorganizovaných škôl, jedná sa o športové zápolenie v deviatich disciplínach a tiež v Minifutbale neplnoorganizovaných škôl okresov Senica a Skalica.

Deti sa zúčastňujú na konci školského roka na výletoch a exkurziách do blízkeho a vzdialenejšieho okolia. Navštívili sme spolu Bradlo, jaskyňu Driny, Červený Kameň, Bratislavu, ZOO v Brne, Zlín, minifarmu v Lubine, Strážnicu na Morave, Šaštín-Stráže, Malacky…

Na výbornej úrovni pracuje Školský klub detí pri ZŠ Prietržka (ŠKD), školská družina. Činnosť ŠKD je rôznorodá, zaujímavá, tvorivá a pestrá. Deti v nej rozvíjajú nielen svoje záujmy a schopnosti, ale aj kamarátske a priateľské vzťahy, čo je pre ne nemenej dôležité. Školskú družinu navštevujú deti radi.

Z pravidelných akcií školy je treba spomenúť: slávnostné privítanie prvákov, Deň jablka, Tekvicové slávnosti, Mesiac úcty k starším, Jesenné cvičenie v prírode, Mikulášska besiedka, návštevy filmových rozprávok v Cinemax v Skalici, predvianočné disco, Tvorivé vianočné dielničky, Fašiangové tradície, Deň narcisov, Detský maškarný ples, Deň Zeme, Deň matiek, Jarné cvičenie v prírode, rozlúčka so štvrtákmi na konci školského roka, opekanie a táborák.

V našej škole deti navštevujú krúžok anglického jazyka od 1. ročníka.

Je potrebné povedať, že všetci pedagogickí pracovníci v Základnej i materskej škole Prietržka sú kvalifikovaní, a vysoko odborne i metodicky fundovaní. Dosahujú výborné výsledky vo výchovno- vzdelávacej práci s deťmi.

Žiaci našej školy prichádzajú do 5. ročníka kvalitne pripravení v oblasti vzdelania i výchovy. Sú spravidla schopní bez väčších problémov zvládnuť prechod na 2. stupeň základnej školy.