Komisia pre prácu s mládežou

Predseda :

Bc. Pavel Klein

Členovia :

 Ing. Tomáš Sloboda

Ing. Erika Bellayová

Michal Beňa

Náplň práce :

– vykonávanie funkcie koordinátora činností detských a mládežníckych organizácií na území obce Prietržka 

– vypracúvanie návrhov na riešenie zásadných otázok, problémov týkajúcich sa danej oblasti

– podieľanie sa na činnosti jednotlivých aktivít obce Prietržka a zabezpečenie plnenia jednotlivých úloh v oblasti práce s deťmi a mládežou

Kultúrno-sociálna komisia

Predseda :

Anna Masaryková

Členovia :

Mária Bojanovská

Ľudmila Nováková

Náplň práce :

– prerokovávanie došlých žiadosti k danej problematike

– zabezpečenie sociálnej výpomoci podľa žiadostí

– spolupráca so ZŠ s MŠ k rôznym spoločenským a kultúrnym podujatiam

– spolupráca s OcÚ pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí

Komisia verejného poriadku

Predseda :

JUDr. Monika Ladovičová

Členovia :

Zuzana Blumlová

Zuzana Potreská

Náplň práce :

– plnenie úloh na úseku ochrany verejného poriadku, ktoré súvisia s ochranou života, zdravia a majetku obce

– vykonávanie preventívnej a kontrolnej činnosti, ktorá spočíva v monitorovaní a vyhodnocovaní bezpečnostnej situácie v obci

– analyzovanie stavu, sledovanie legislatívy a najnovších trendov v oblasti svojej pôsobnosti a predkladanie podnetných návrhov obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce

– kontrolovanie čistoty obce, monitorovanie nepovolených skládok domového odpadu, ochrana zelene

                     – spolupracovanie s obecným zastupiteľstvom a starostom obce pri priestupkovom konaní v rámci svojej pôsobnosti

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda :

JUDr. Monika Ladovičová

Členovia :

Anna Masaryková

Ing. Pavel Klein

Ing. Peter Šlahor

Bc. Pavel Klein

Náplň práce :

– plnenie úloh v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Zverejnené 14. februára 2021.
Upravené 6. apríla 2021.