Preskočiť na obsah

OZNAM PRE RODIČOV DETÍ STRAVUJÚCICH SA V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI – DOTÁCIE

Zverejnené
30. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
30. júla 2021

Milí rodičia.

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nové právne úpravy zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorými sa menia podmienky dotácií na stravu v školskej jedálni.

Od nového školského roku 2021/2022 sa jedná najmä o nasledovné zmeny:

– ukončenie plošného poskytovania dotácii na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ,

– doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytovanie dotácie a tou sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

V tejto súvislosti upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, že k poskytnutiu dotácii na stravu od 1.9.2021 je potrebné predložiť:

– potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, (vydáva príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny),

– potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, (vydáva príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny),

– čestné prehlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa každého zákonného zástupcu – člena domácnosti /obaja rodičia/ (môžete si ho stiahnuť na stránke školy).

Zákonný zástupca dieťaťa doručí horeuvedené potvrdenia alebo čestné vyhlásenie na obecný úrad v Prietržke do 6.8.2021. V opačnom prípade nebude možné poskytnúť dotáciu na stravu a za stravu bude zákonný zástupca dieťaťa platiť príspevok na stravovanie.

Ďakujeme za pochopenie.

Pekný zvyšok dňa a veľa zdravia.

Váš starosta