Preskočiť na obsah

Zápis do materskej školy na šk. rok 2024/2025

Zverejnené 6.5.2024.

Základná škola s materskou školou Prietržka (ďalej len ,,MŠ“) oznamuje rodičom, že zápis detí do MŠ na školský rok 2024/2025 sa uskutoční 15. mája 2024 osobne, bez účasti detí. Žiadosť si môžete vyzdvihnúť osobne v MŠ.

Miesto: Materská škola, Prietržka 92

Čas: od 12:00 do 16:00 hod.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je možné podať aj po tomto termínedo 31. mája 2024 poštou alebo e-mailom.

Zvoľte si jednu z možností doručenia žiadosti:

• vyplnenú žiadosť oskenujte a zašlite do 31. mája 2024 na email MŠ: ms.prietrzka@gmail.com, spätne vám bude zaslaný e-mail o doručení žiadosti

• vyplnenú žiadosť pošlite na adresu: ZŠ s MŠ, Prietržka 92, 908 49 Prietržka

Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajom o povinnom očkovaní. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná. Žiadosť musí byť podpísaná oboma rodičmi!

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vydá riaditeľka ZŠ s MŠ do 30. júna 2024. Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodičia vyzdvihnú osobne vo vopred dohodnutom termíne.

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ

Do MŠ sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšia 5 rokov do 31. augusta 2024 a deti s odloženou školskou dochádzkou, ktoré majú trvalý pobyt v obci Prietržka a Trnovec.

Ďalej sa na predprimárne vzdelávanie prijímajú:

• deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2024 vek 3 – 5 rokov

• súrodenci detí, ktoré navštevujú MŠ

• VÝNIMOČNE sa môžu prijať deti, ktoré sú mladšie ako 3 roky (žiadosti budú individuálne posudzované)

V prípade zvýšeného záujmu bude rozhodovať o prijatí dieťaťa poradie v akom boli žiadosti podané!

_______________________________________________________________________

Základná škola s materskou školou, Prietržka 92, 908 49

Kontakt: zástupkyňa ZŠ s MŠ Dominika Jurčová, ms.prietrzka@gmail.com