Zápis detí do materskej školy v Prietržke

Dátum a Čas
17. máj 2021 12:10 – 21. máj 2021 12:11
Miesto
ZŠ s MŠ
Kategória

ZÁPIS DETÍ DO MŠ

ZŠ s MŠ Prietržka oznamuje rodičom, že zápis detí do MŠ v Prietržke na šk. rok 2021/2022, bude prebiehať LEN formou podania žiadostí. Žiadosť si môžete vyzdvihnúť osobne v MŠ od 3. mája 2021 do 14. mája 2021, alebo si ju môžete stiahnuť na našej webovej stránke: www.carovna-skolka.webnode.sk

Termín podávania žiadostí je od 17. mája do 21. mája 2021.

Zvoľte si jednu možnosť doručenia žiadosti:

  • vyplnenú žiadosť osobne odovzdajte v MŠ od 17. mája do 21. mája 2021 v čase od 11.30 hod. do 15.00 hod.
  • vyplnenú žiadosť oskenujte a zašlite na email MŠ: ms.prietrzka@gmail.com, spätne vám bude zaslaný e-mail o doručení žiadosti.

Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajom o povinnom očkovaní. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná.

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vydá riaditeľka ZŠ s MŠ do 15. júna 2021.

PODMIENKY PRIJATIA DIEŤAŤA DO MŠ

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 308/2009 Z. z. 1.

Do MŠ sa prednostne prijímajú deti, ktoré  dovŕšia 5 rokov do 31. augusta 2021 a deti s odloženou školskou dochádzkou, nakoľko nastupujú od 1. septembra 2021 na povinné predprimárne vzdelávanie. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v MŠ v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len ,,spádová MŠ,,), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú MŠ.

Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej MŠ, ak riaditeľka tejto MŠ prijme dieťa na predprimárne vzdelávanie. Riaditeľka spádovej MŠ je povinná prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. Spádová MŠ sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

Ďalej sa na predprimárne vzdelávanie prijímajú:

  • deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2021 vek 3 – 5 rokov
  • výnimočne sa môžu do MŠ prijať deti, ktoré sú mladšie ako tri roky (žiadosti budú individuálne posudzované.

Základná škola s materskou školou. Prietržka 92, 908 49

Kontaktná osoba: Dominika Jurčová, ms.prietrzka@gmail.com, 034/668 31 06

Zverejnené 26. marca 2021.
Bez úpravy .