header1


 • Oznámenie spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy nájdete tu.

 • Obecný úrad v Prietržke oznamuje občanom, že od 29.7. do 9.8.2015 bude čerpať dovolenku administratívny pracovník Bc. Jakub Štefík.

 • Obecný úrad v Prietržke oznamuje občanom, že dňa 16.7.2015, t.j. vo štvrtok bude v čase od 08.00 h prebiehať vodohospodárskym podnikom čistenie miestneho Rúbaniskového potoka v úseku pri parku od RD po most. Z uvedeného dôvodu žiadame všetkých, ktorí majú zaparkované vozidlá pri potoku, aby tieto preparkovali a v uvedenom čase na uvedenom úseku neparkovali. Za pochopenie ďakujeme.

 • Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Prietržke oznamuje účastníkom zájazdu v sobotu dňa 18.7.2015 do Hlubokých Mošúvek, že odchod autobusu je o 07.30 h od miestnej Jednoty.

 • O B E C N Ý  Ú R A D  V  P R I E T R Ž K E

                                        

                                                         o z v á n k a

   

       Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

  30. 06. 2015, t.j. v utorok, v zasadačke OcÚ o 19,00 hod.

  P r o g r a m : 1. Otvorenie zasadnutia

                         2. Kontrola uznesenia

                              3. VZN o poskytovaní dotácií

                   4. VZN o udržiavaní čistoty a údržbe verejnej zelene

                   5. VZN o ostatných poplatkoch

                   6. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

                   7. Záverečný účet a správa hlavného kontrolóra za rok 2014

                   8. Zmluva o spolupráci – pohrebné služby

                   9. Kronika obce

                   10. Vyúčtovanie KD – vnútorné priestory

                   11. Vývoz haluzovín

                   12. Kabíny na futbalovom ihrisku

                   13. Odkanalizovanie obcí Združenia Viesky

                   14. Žiadosti

                   15. Interpelácie poslancov

                   16. Diskusia

                   17. Uznesenie, záver

  v Prietržke, dňa  12. 06. 2015         

  ...

Pripravujeme

bottomimg