header1


 • Športový klub Prietržka pozýva všetkých priaznivcov stolného tenisu na stolnotenisový turnaj.

  stolnotenisovyturnaj

 • Obecný úrad Prietržka oznamuje, že na našej stránke v sekcii "Komunálny odpad", ako aj na úradnej tabuli pri Jednote v obci Prietržka si môžete pozrieť harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2016.

 • Obecný úrad v Prietržke oznamuje občanom, že vývoz komunálneho odpadu, ktorý pripadal na deň 24.12.2015 sa presúva na deň 22.12.2015, t.j. v utorok.

 • P O Z V Á N K A

  Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v

  stredu 16. 12. 2015 o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

  P r o g r a m :

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Kontrola uznesenia

  3. Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

      stavebné odpady

  4. Inventarizačná komisia

  5. Udelenie ceny starostu obce

  6. Interpelácie poslancov

  7. Diskusia

  8. Uznesenie, záver

   

  v Prietržke, dňa  07. 12. 2015                                   

                          

  Peter Flamík

                                                                         starosta obce

 • Obec Prietržka v súlade s §18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov  a v zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva Prietržka č. 6-A-2/2015 zo dňa 02.12.2015.

  v y h l a s u j e

  výberové konanie  na obsadenie funkcie  :

  „Hlavný kontrolór obce „

   

  Vyhlásenie výberového konania - tu.

Pripravujeme

bottomimg