header1


 • Vážení spoluobčania,
  v sobotu 9.5.2020 v čase od 08.00 h do 09.30 h bude pred miestnym pohostinstvom MVDr. Werner vykonávať pravidelné očkovanie psov proti besnote, infekčným ochorenia ako aj čipovanie ešte nezačipovaných psov a následná registrácia. Prineste si prosím so sebou preukaz zvierať ako aj občiansky preukaz.
  Cena za očkovanie je nasledovná:
  • besnota 10,-€
  • besnota+infekčné ochorenia 20,-€
  • čipovanie a registrácia 20,-€
  Touto cestou Vás zároveň žiadam, aby pri tomto očkovaní boli dodržané hygienické predpisy nariadené Úradom pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou, t.j. dodržiavanie odstupov min. 2 m a nosenie hygienických rúšok.
  Ďakujem za pochopenie.
  Prajem Vám pekný zvyšok dňa a veľa zdravia.
 • Milí spoluobčania,
  tento týždeň Vám všetkým tým, ktorí ste si do dnešného dňa neprevzali na obecnom úrade rozhodnutie o miestnych daniach a poplatkoch, bude toto doručené do vašich domácností.
  Vzhľadom na zvýšené hygienické opatrenia z dôvodu pandémie vírusu Covid-19, tieto rozhodnutia vám budú vhodené do poštových schránok. Keďže doručenie je potrebné potvrdiť podpisom, prosím Vás o podpísanie prevzatia na doručenke a túto doručenku nám spätne vhodiť do poštovej schránky pri vchode do obecného úradu.
  Za vašu spoluprácu a pochopenie vám vopred ďakujem.
  Prajem vám pekný zvyšok dňa a veľa zdravia.
 • Vážení spoluobčania,
  V zmysle opatrenia Úradu pre verejné zdravotníctvo pre našu obec Prietržka vyplývajú nové pravidlá pri dodržiavaní mimoriadnej situácie z dôvodu pandémie vírusu Covid-19:
  • vstup do miestnych potravín a do predajne krmív je povolený v pracovné dni, t.j. pondelok až piatok a to v čase od 09.00 h do 11.00 h len osobám starším 65 rokov. V inom čase je osobám nad 65 rokovzakázané tieto prevádzky navštevovať a týmto prevádzkam osoby nad 65 rokov obsluhovať.
  • povoľuje sa vstup na multifunkčné ihrisko, avšak len pre bezkontaktné športy a bez prítomnosti obecenstva
  Ostatné opatrenia zostávajú nezmenené.
  Prajem Vám pekný zvyšok dňa a veľa zdravia.
 • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici so sídlom na Štúrovej ul. č.1 v Holíči, ako orgán štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi

  V Y H L A S U J E
  ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
  na lesných pozemkoch
  v územnom obvode okresu Skalica
  od 21.04.2020, 09:00 hod. – až do odvolania.

  Fyzická osoba (občan) podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 31 ods. 1 písm. l) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch nesmie najmä:
  • fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

  Vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa na účely predchádzania vzniku požiaru lesa a na účinné zdolávanie požiaru lesa, podľa § 4 písm. b), § 6b a § 14 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, je p o v i n n ý najmä:
  • zabezpečovať v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť; hliadkovacia činnosť v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa vykonáva najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase, a to formou pochôdzok, kamerovým systémom, leteckým protipožiarnym monitoringom alebo iným vhodným spôsobom. Pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť formou pochôdzok sa vypracúva časový harmonogram s určením trasy pochôdzok alebo sa určujú vyhliadkové terénne miesta. Osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť musia byť vybavené telekomunikačným zariadením využiteľným na oznámenie vzniku požiaru. O vykonanej hliadkovacej činnosti sa vedie písomná dokumentácia, ktorá obsahuje najmä mená a podpisy osôb, ktoré vykonávali hliadkovaciu činnosť, dátum a čas začatia a ukončenia hliadkovacej činnosti a zistené skutočnosti, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na vznik požiaru lesa, jeho šírenie a likvidáciu,
  • zabezpečiť potrebné množstvo protipožiarneho náradia,
  • zabezpečovať, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu s hmotnosťou náplne hasiacej látky najmenej 5 kg,
  • udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu,
  • vytvárať rozčleňovacie pásy a prieseky v lese

  pplk. Ing. Jozef Jankovič
  riaditeľ

 • Dňa 22.1.2020 v našej obci Prietržka vypukol požiar v rodinnom dome rod. Mlčúchovej a Ravasovej. Behom niekoľkých minút prišli obidve rodiny o strechu nad hlavou. Preto sme sa rozhodli dňa 28.1.2020 vyhlásiť zbierku na pomoc týmto rodinám. Touto zbierkou sa vyzbierala finančná hotovosť v celkovej sume 12.467,33,-€. Dnešného dňa, 17.4.2020 bola obidvom rodinám táto finančná hotovosť na obecnom úrade odovzdaná starostom obce v hotovosti do rúk všetkým členom obidvoch rodín.
  Opäť sa ukázalo, že aj napriek všetkým povinnostiam a problémom, ktoré každý musí vo svojom živote znášať, napriek tej hektickej a uponáhľanej dobe, sme ľudia, ktorí si v ťažkých chvíľach dokážeme pomôcť a držíme spolu a nie je nám osud druhých ľahostajný.
  Rodina Mlčúchová a rodina Ravasová touto cestou všetkým tým, ktorí prispeli finančným darom, ale aj všetkým tým, ktorí akokoľvek pomohli v tejto ťažkej situácii, úprimne a z celého srdca ďakuje.

Pripravujeme

január 2021
pon uto str štv pia sob ned
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

bottomimg