header1


 • Vážení občania,

  blíži sa čas, kedy sa postupne budeme zbavovať vianočných stromčekov. Z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste stromčeky nevyhadzovali a nenechávali na miestach, ktoré nie sú na to určené, ale tieto(samozrejme bez vianočných ozdôb) priviezli na zberný dvor obecného úradu, ktorý bude pre tento účel otvorený od 7.1. do 11.1.2019, t.j. od pondelka do piatka v čase stránkových hodín obecného úradu. V prípade, ak niekto z dôvodu pracovného vyťaženia nemôže stromček priviezť počas stránkových hodín, tento môže zanechať pri bráne zo zadnej strany dvora obecného úradu. 

  Verím, že ani vy nechcete mať dedinu zapratanú starými vianočnými stromčekami, ale túto chcete mať čistú a krásnu. 

   

  Peter Flamík

  starosta obce

   

 • Obec Prietržka ako správca miestnych daní upozorňuje daňovníkov, že v zmysle zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  je povinný do 31. januára 2019 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností každý vlastník, u ktorého nastali zmeny rozhodujúce na vyrúbenie dane:

  -vlastník, ktorý nadobudol v roku 2018 do vlastníctva pozemok, stavbu alebo byt

  -vlastník, ktorému bolo vydané v roku 2018 stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie alebo rozhodnutie o odstránení stavby

  -vlastníci, držitelia ZŤP, ktorí si môžu uplatniť 50% úľavu na dani doložením dokladov o vlastníctve na OcÚ do 31.01.2019

  -podať priznanie k dani za psa je povinný majiteľ, ktorý nadobudol psa v roku 2018 a ten  je starší ako 6 mesiacov

  Tlačivá daňového priznania si môžete stiahnuť na stránke: www.finance.gov.sk

 • Vážení občania,

  Obec Prietržka touto cestou oznamuje občanom, že výber miestnych daní a miestnych poplatkov bude prebiehať od 18.2.2019, kedy budú pre všetkých občanov pripravené Rozhodnutia a Výmery. Výška miestnych daní a miestnych poplatkov zostáva v rovnakej výške ako v predchádzajúcom zdaňovacom období okrem poplatkov za komunálny odpad, kde výška poplatku je stanovená na 14,-€/ročne na osobu a pre podnikateľov tento poplatok je vo výške 93,60,-€/ročne na jednu 120 l popolnicu.

  Uvedený termín výberu miestnych daní a miestnych poplatkov je z nasledovného dôvodu - do 31.1.2019 vyplýva pre všetkých daňovníkov povinnosť nahlásiť na obecnom úrade zmeny vo vlastníctve nehnuteľností (kúpa, predaj), na základe ktorých potom budú vystavené Rozhodnutia a Výmery s aktuálnymi údajmi. 

  Ďakujem za porozumenie.

  Peter Flamík

  starosta obce

 • Cirkus Venasis pozýva všetky deti aj s rodičmi na rozprávkovú show, v ktorej sa deti môžu tešiť na veľa rozprávkových postav a klauna. 

  Rozprávková show sa bude konať dňa 8.1.2019 o 17.00 h v kultúrnom dome v Prietržke.

  Cena vstupného:  deti 4,-€ a dospelí 6,-€.

  Cirkus 2019 v KD

 • Silvester2018

Pripravujeme

bottomimg