header1


 • Vážená obyvateľka, Vážený obyvateľ obce,

  Záleží  vám na Vašom okolí kde žijete, zaujímate sa o rozvoj Vašej obce? Máte podnety na rozvojové aktivity, ktoré by sa dali realizovať vo Vašej obci?

  Radi by sme Vás oslovili s príležitosťou na vyjadrenie Vášho názoru formou vyplnenia anonymného dotazníku. Dotazník môžete vyplniť na tomto linku.:http://goo.gl/forms/aRhpPBRHk9

  Dotazník prosíme vyplniť a odoslať najneskôr do 2.11.2015.

  Tento dotazníkový prieskum bude slúžiť ako podklad pre spracovanie stratégie rozvoja územia Partnerstva pre Horné Záhorie o.z., ktorého členom je aj Vaša obec.

  Váš názor je dôležitý, pretože práve prostredníctvom neho sa dozvieme o potrebách v obciach a budeme vedieť adresnejšie nastaviť  podporu cez stratégiu rozvoja územia, ktorá má podporovať rozvojové projekty v obciach.

 • Pri príležitosti mesiaca "Úcty k starším" Obecný úrad v Prietržke touto cestou pozýva všetkých seniorov na slávnostné posedenie, ktoré sa uskutoční dňa 25.10.2015, t.j. v nedeľu, v čase od 14.00 h v Kultúrnom dome Prietržka. Pre hostí je pripravený bohatý program, na ktorom sa zúčastnia deti zo Základnej školy v Prietržke, spevácky zbor "MUŽÁCI" a so svojími piesňami príde taktiež vystúpiť Jozef Novák rodák z Prietržky. Občerstvenie pre hostí je zabezpečené.

  Tešíme sa na Vašu účasť.

 • Vážení občania, pri príležitosti Vysvätenia kostola sv. Rozálie v Prietržke arcibiskupom Stanislavom Zvolenským bola spracovaná relácia p. Božkovou Annou, ktorá bola dňa 7.10.2015 odvysielaná v Rádiu LUMEN.

  You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

   

   

 • V á ž e n í    o b č a n i a !

       Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne presvedčuje štatistika požiarovosti. Aby sme predchádzali týmto nežiaducim javom, chceme Vás aspoň stručne informovať o tom, ako im predísť.

       Najčastejšie zisťované nedostatky sú nevyhovujúci technický stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, ponechanie detí bez dozoru, odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach a do horľavých nádob a pod. V poslednom období, žiaľ, sme museli registrovať aj úmyselné podpaľačstvo.

       OR HaZZ Vám preto ponúka niekoľko dobre myslených rád, najmä:

  -      neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru,

  -         nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh,

  -         inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,

  -         dbajte na to, aby vykurovacie telesá – šporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,

  -         popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob,

  -     v zimnom období najmä na dedine vytvárajú požiarne nebezpečenstvo primitívne drevené údiarne. Venujte údeniu potrebnú pozornosť, aby Vašu prácu nezničil požiar,

  -    nezabúdajte, že aj adventný venček a vianočný stromček, pôsobiaci neopísateľnú radosť najmä deťom, už mnoho krát narušil čaro Vianoc vznikom požiaru od zapálených sviečok. Toto nebezpečenstvo zvyšuje hra detí pri stromčeku ponechaných bez dozoru,

  -

  Vážení občania,

  oznamujeme Vám, že dňa 05.10.2015 navštívi Mesto Skalica prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

  Mesto Skalica srdečne pozýva všetkých občanov mesta Skalica a obcí okresu Skalica na verejnú diskusiu s pánom prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom, ktorá sa uskutoční v pondelok 05. októbra 2015 o 17.00 h v Kultúrnom dome Skalica.

  Pán prezident sa teší na Vašu účasť.

Pripravujeme

bottomimg