header1

Vývoz komunálneho odpadu od 1.6.2020.

Milí spoluobčania.
Minulý rok sme začali v našej obci používať nálepky na zberných nádobách, ktoré nám zabezpečili prehľadnosť vývozu komunálneho odpadu v obci a zároveň zvýšenie percenta separácie odpadu v obci Prietržka. O tomto ste boli všetci informovaní formou letáku, ktorý vám bol na jeseň minulého roku doručený do vašich domácností. Aj vďaka tomuto opatreniu sa naša obec umiestnila na 1. mieste v separácii odpadu v rámci okresu Skalica so 63,13 %. S týmto systémom samozrejme plánujeme pokračovať aj naďalej.
Ako ste určite všetci postrehli, na nálepkách bol určený dátum platnosti do konca mája 2020. Obec Prietržka má pre vás pripravené nové nálepky, kde platnosť tejto je od 06/2020 do 05/2021. Avšak podmienkou umiestnenia tejto nálepky na zbernej nádobe je mať zaplatené poplatky za komunálny odpad. Z uvedeného vás preto žiadame, pokiaľ nemáte poplatok za komunálny odpad k dnešnému dňu uhradený, aby ste tak urobili najneskôr do 30.5.2020. Ak do konca mája 2020 tento nebude uhradený, vaša zberná nádoba nebude označená platnou nálepkou a komunálny odpad vám nebude zberovou spoločnosťou VEPOS a.s. Skalica vyvezený. Nové nálepky budú distribuované od 1.6.2020.
Ďakujeme za pochopenie.
Prajem vám pekný zvyšok dňa a veľa zdravia.

Úradné hodiny na Obecnom úrade Prietržka

Milí spoluobčania.
Vzhľadom na uvoľňovanie opatrení z dôvodu pandémie Covid-19, Obecný úrad Prietržka oznamuje občanom, že od pondelka, t.j. od 11.5.2020 budú úradné hodiny v normálnom režime, t.j.:
Pondelok 07.30 - 15.30 h
Utorok 07.30 - 15.30 h
Streda 07.30 - 17.00 h
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 07.30 - 14.00 h
obedňajšia prestávka je každý deň 12.00 - 12.30 h
Naďalej však zostávajú prísne hygienické opatrenia, t.j. zákaz vstupu na obecný úrad bez prekrytia horných dýchacích ciest a dezinfikovanie si rúk pri vstupe do budovy obecného úradu pripraveným dezinfekčným prostriedkom.
Touto cestou mi dovoľte poďakovať Vám všetkým za disciplinované dodržiavanie karanténnych opatrení a za Vašu ohľaduplnosť a tolerantnosť voči ostatným. Pevne verím, že už čoskoro sa vrátime do bežného spôsobu života bez akýchkoľvek obmedzení, ktoré nám spôsobila pandémia vírusu Covid-19.https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tfc/1/16/1f44d.png");">👍
Prajem Vám všetkým pekný zvyšok dňa a pevné zdravie.

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU NA LESNÝCH POZEMKOCH

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici so sídlom na Štúrovej ul. č.1 v Holíči, ako orgán štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi

V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch
v územnom obvode okresu Skalica
od 21.04.2020, 09:00 hod. – až do odvolania.

Fyzická osoba (občan) podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 31 ods. 1 písm. l) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch nesmie najmä:
• fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
• vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
• zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa na účely predchádzania vzniku požiaru lesa a na účinné zdolávanie požiaru lesa, podľa § 4 písm. b), § 6b a § 14 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, je p o v i n n ý najmä:
• zabezpečovať v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť; hliadkovacia činnosť v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa vykonáva najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase, a to formou pochôdzok, kamerovým systémom, leteckým protipožiarnym monitoringom alebo iným vhodným spôsobom. Pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť formou pochôdzok sa vypracúva časový harmonogram s určením trasy pochôdzok alebo sa určujú vyhliadkové terénne miesta. Osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť musia byť vybavené telekomunikačným zariadením využiteľným na oznámenie vzniku požiaru. O vykonanej hliadkovacej činnosti sa vedie písomná dokumentácia, ktorá obsahuje najmä mená a podpisy osôb, ktoré vykonávali hliadkovaciu činnosť, dátum a čas začatia a ukončenia hliadkovacej činnosti a zistené skutočnosti, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na vznik požiaru lesa, jeho šírenie a likvidáciu,
• zabezpečiť potrebné množstvo protipožiarneho náradia,
• zabezpečovať, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu s hmotnosťou náplne hasiacej látky najmenej 5 kg,
• udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu,
• vytvárať rozčleňovacie pásy a prieseky v lese

pplk. Ing. Jozef Jankovič
riaditeľ

Zápis detí do materskej školy v Prietržke na šk. rok 2020/2021

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠK.ROK 2020/2021

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Prietržka  vyhlasuje ZÁPIS DETÍ DO MŠ  na šk.rok 2020/2021 nasledovne:

Termín zápisu: 21.mája 2020 -od 11,30hod. do 12,30hod.

                                                     -od 16,00hod. do 16,30 hod.

Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca ( bez dieťaťa)

Prinesie si so sebou:

-žiadosť o prijatie do MŠ vyplnenú a podpísanú oboma rodičmi, potvrdenú od detského lekára dieťaťa,

-občiansky preukaz,

-rodný list dieťaťa k nahliadnutiu správnosti údajov

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

-prednostne dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

-spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,

-dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

-dieťa , ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,

- v prípade, že sa jedná o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou, je potrebné predložiť rozhodnutie riaditeľa základnej školy o dodatočnom odklade

Žiadosť si môžete vyzdvihnúť v materskej škole alebo si ju stiahnuť na našej webovej stránke www.carovna-skolka.webnode.sk

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí do MŠ vydá riaditeľka ZŠ s MŠ Prietržka do 30.6.2020

Pripravujeme

máj 2020
pon uto str štv pia sob ned
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
26
27
28
29
31

bottomimg