header1

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠK.ROK 2020/2021

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Prietržka  vyhlasuje ZÁPIS DETÍ DO MŠ  na šk.rok 2020/2021 nasledovne:

Termín zápisu: 21.mája 2020 -od 11,30hod. do 12,30hod.

                                                     -od 16,00hod. do 16,30 hod.

Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca ( bez dieťaťa)

Prinesie si so sebou:

-žiadosť o prijatie do MŠ vyplnenú a podpísanú oboma rodičmi, potvrdenú od detského lekára dieťaťa,

-občiansky preukaz,

-rodný list dieťaťa k nahliadnutiu správnosti údajov

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

-prednostne dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

-spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,

-dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

-dieťa , ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,

- v prípade, že sa jedná o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou, je potrebné predložiť rozhodnutie riaditeľa základnej školy o dodatočnom odklade

Žiadosť si môžete vyzdvihnúť v materskej škole alebo si ju stiahnuť na našej webovej stránke www.carovna-skolka.webnode.sk

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí do MŠ vydá riaditeľka ZŠ s MŠ Prietržka do 30.6.2020

Pripravujeme

bottomimg