header1

Dobrý deň Vážení a milí spoluobčania,

V kalendári sa píše 1 január nového roku, roku 2020. Dátum, ktorý v sebe skrýva nielen dve nuly, dve jednotky a dve dvojky, ale pre mnohých z nás je tento deň dňom nových prianí, želaní, cieľov, predsavzatí na lepší a krajší život. Práve dnes sa strieda nový rok zo starým. Preto mi dovoľte, aby som sa Vám práve v tento deň začiatku nového roka 2020 prihovoril.

Tak ako som už na začiatku spomenul, 1. január je pre mnohých z nás dňom pre stanovenie si nových cieľov, plánov a predsavzatí, ktoré chceme počas nastávajúceho roka uskutočniť a to či už v pracovnom alebo aj v súkromnom živote. Avšak tak, ako je tento deň dňom očakávaní čo nám budúcnosť prinesie, tak je aj dňom, kedy pozeráme do minulosti, do starého roka, do roka 2019.

Priority, ktoré mám, sú stále tie isté. Je to rozvoj našej dedinky Prietržka. Veľa vecí je stále potrebné vybudovať, vylepšiť a skrášliť, na čo je potrebné veľa jednaní, projektov, ale i dobrej vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie - Rok 2019 bol rokom, kedy sme našu snahu o získanie nenávratných finančných prostriedkov z európskej únie pretavili do reality. V roku 2019 sa nám podarilo získať finančné prostriedky z európskej únie na vybudovanie cyklotrasy v miestnych vinohradoch, ktorá bude vybudovaná začiatkom tohto roku 2020. Taktiež sa nám podarilo získať finančné prostriedky z environmentálneho fondu na výsadbu nových stromov v obci. Získali sme finančné prostriedky z úradu vlády na výstavbu detského ihriska v areáli pri multifunkčnom ihrisku a taktiež sme získali finančné prostriedky z úradu podpredsedu vlády pre investície na vybudovanie voľných wi-fi zón na verejných priestranstvách obce. Dobrovoľný hasičský zbor obce Prietržka získal z Ministerstva vnútra SR nové hasičské vozidlo. Za rok 2019 sa nám týmto podarilo celkovo získať finančné prostriedky vo výške 241.300,-€ a hasičské vozidlo v hodnote 114.000,-€. Z vlastných zdrojov sme zafinancovali modernizáciu pivničných priestorov obecného úradu, ktoré slúžia ako posilňovňa, vybudovali sme prestrešenie javiska na tancplaci vo vinohradoch, načo sme použili drevo zo stromov, ktoré boli v obci vyrúbané a v neposlednom rade sme zakúpili budovu COOP Jednota, aby naďalej slúžila občanom obce. Taktiež sme vybudovali osvetlenie na multifunkčnom ihrisku, kde sa pri financovaní vo výške 50 % nákladov spolupodieľalo občianske zduženie Športový klub Prietržka, za čo im patrí veľká vďaka. No napriek tomu nespíme na vavrínoch a pokračujeme v tvrdej práci, ktorá spočíva v pokračovaní nastolenej vízie budovania a rozvoja našej obce. V roku 2019 sme v spolupráci s našou družobnou obcou Prušánky podali žiadosť o získanie nenávratných finančných prostriedkov z európskej únie na vybudovanie cyklotrasy spájajúce obce Prietržka, Popudinské Močidľany, Trnovec a Vrádište a napojenie sa na cyklotrasu Skalica – Holíč – Kopčany a lávkou cez rieku Moravu k našim susedom z druhej strany Moravy. Ďalej sme podali žiadosť na rozšírenie verejného vodovodu v obci, na zateplenie a opravu strechy obecného úradu a na rekonštrukciu časti chodníkov v obci. Všetky tieto žiadosti sú momentálne vo fáze vyhodnocovania o výsledkoch ktorých budeme vedieť v tomto roku 2020.

V roku 2019 sa vykonalo veľa ďalších drobných potrebných opráv a úprav v obci. V súvislosti s týmto som veľmi rád, že od Vás – občanov - dostávame návrhy, odporúčania ale aj upozornenia na nedostatky v stave verejných priestorov a všetkého, čo môže zlepšiť náš spoločný život v našej obci Prietržka. Toto svedčí o tom, že máme všetci spoločný cieľ – žiť v krásnej obci a verím, že aj naďalej budete v tomto pokračovať.

Čo sa týka spoločenskej kroniky, v obci Prietržka sa v roku 2019 narodilo 7 detí. Bolo uzavretých 6 manželstiev. No bohužiaľ boli aj tie smutnejšie udalosti. Za rok 2019 zomreli v našej obci 2 spoluobčania. K 31.12.2019 je v našej obci prihlásených k trvalému pobytu celkom 540 občanov.

V roku 2019 sa v našej obci konalo celkom 27 kultúrnych a spoločenských podujatí.

Život človeka je veľmi pestrý a pre každého z nás jedinečný. Niekto prežíva dni plné radosti a šťastia, iný zasa dni plné trápenia a smútku. No stále viac a viac je ten život akýsi uponáhľanejší a nervóznejší, čo sa aj odzrkadľuje v nálade niektorých ľudí. Stále častejšie sa stretávame s akousi novou formou kultúry, ktorá však neprináša nič lepšie, ale skôr to horšie - aroganciu, závisť, nenávisť a neustále osočovanie jeden druhého, čo nám je veľakrát podsúvané aj prostredníctvom médií. Verte mi, že ma veľmi mrzí táto situácia v spoločnosti. Pokiaľ si nebudeme vážiť jeden druhého a budeme sa navzájom osočovať, nič dobré nám to neprinesie, skôr naopak. Vianočné sviatky, ktoré sme prežívali sú práve tým obdobím, kedy ľudia akosi odhodia všetko to zlé zo seba a začnú sa správať k sebe milo, úctivo, s láskou a porozumením. Počas vianočných sviatkov sme k sebe bližší, milší a tolerantnejší, čo sa aj odzrkadľuje v celkovej nálade spoločnosti v tom pozitívnom slova zmysle. Už naši predkovia vedeli, že spoločnými silami zvládneme oveľa viac, ako keď budeme na seba zazerať a ohovárať sa. Ja sa za ten, v podstate krátky čas, čo tu s Vami žijem, presviedčam stále viac a viac, že my sme tu väčšinu ľudia, ktorí si vedia navzájom pomôcť a je jedno, či nám je dvadsať alebo šesťdesiat. A to je v dnešnej uponáhľanej a nervóznej dobe veľmi cenné. Veľmi si cením tieto hodnoty vo Vašom živote, a som presvedčený, že práve táto ochota pomôcť jeden druhému a vzájomná súdržnosť nám pomôžu aj naďalej rozvíjať veci už započaté, prekonávať prekážky a spoločnými silami sa nám podarí ďalej zveľaďovať našu obec a zvyšovať úroveň kvality života. Prajem si, aby nálada nás všetkých bola v roku 2020 presne taká, aká bola a je vždy počas vianočných sviatkov. Len vtedy sa nám spoločnými silami podarí splniť všetky tie predsavzatia a plány, ktoré máme.

Čas je veľmi neúprosný. Ani sa niekedy nestihneme otočiť a je tu ďalší deň, mesiac, rok. Aj ten starý rok – rok 2019 uplynul neskutočne rýchlo a mám taký pocit, že ubehol ešte rýchlešie ako rok pred tým. Máme tu teraz nový rok – rok 2020, v ktorom chcem aj naďalej pokračovať vo veciach už započatých - vo zveľaďovaní obce a udržiavaní kultúrneho a spoločenského života v obci. Pretože ako hovorím a som o tom aj presvedčený - pokiaľ zahynie kultúra a tradície v obci, zahynie celá obec. Preto práve teraz je ten čas, aby som úprimne a z celého srdca poďakoval všetkým združeniam a záujmovým organizáciám a všetkým Vám občanom, ktorí ste sa akoukoľvek formou spolupodieľali na zveľaďovaní našej obce, na obohatení kultúrneho i duchovného života. Ďakujem všetkým tým, ktorí dennodenne dokazujú, že im osud našej obce Prietržka nie je ľahostajný. A keďže budúcnosť našej obce je v rukách nás všetkých - občanov, preto vás, tak ako každý rok, aj v roku 2020 prosím o ďalšiu spoluprácu a pomoc, ktorú sa budem snažiť opätovať.

Vážení spoluobčania!

V prichádzajúcom Novom roku 2020 Vám v mene svojom, v mene svojich spolupracovníkov a v mene všetkých poslancov obecného zastupiteľstva z celého srdca prajem, aby ste do nového roku vykročili tou správnu nohou a s úsmevom na tvári. Nech Vás každý deň sprevádza úspech v práci, pohoda a pokoj vo Vašich domácnostiach. Prajem Vám veľa sily a šťastia v každodennom živote, lásku Vašich najbližších, Božie požehnanie a dobrú náladu po celý rok 2020. Všetkým Vám želám, aby Vám po celý rok z Vášho oka nevypadla slza zármutku a bolesti, ale len slza šťastia a radosti. Nech nikdy nenájdu cestu do Vašich sŕdc, tie najhoršie vlastnosti akými sú arogancia, pýcha, závisť a nenávisť. Hovorí sa, že zdravie sa nedá kúpiť v supermarkete a ani vyhrať v lotérii, zdravie sa dá len želať – preto Vám úprimne a z celého srdca želám také pevné zdravie, aké sa len želať dá, aby ste boli vždy nablízku všetkým tým, ktorí Vás potrebujú. A našim deťom želám, aby boli po celý rok 2020 šťastné a usmiate v objatí svojich rodičov, pretože nie je nič krajšie, ako úsmev a radosť našich detí.

Pripravujeme

bottomimg